OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.1. Ovi opći uvjeti prodaje (u daljnjem tekstu Uvjeti) utvrđuju načela suradnje između IM-COMP d.o.o. i Kupaca te sadrže standardne uvjete poslovanja sa pravnim i fizičkim osobama (u daljem tekstu Kupci), a
koji se odnose na uvjete, način prodaje i isporuke roba i
usluga iz prodajno/proizvodnog asortimana IM-COMP d.o.o.

1.2 Ovi opći uvjeti prodaje sastavni su dio svake ponude, cjenika i ugovora o suradnji ili kupoprodajnog ugovora, te preuzimanje suradnje u sklopu isporuke predstavlja istodobni pristanak na Uvjete.

1.3. IM-COMP je suglasan isporučiti proizvode Kupcima pod uvjetima utvrđenim u važećoj ponudi ili cjeniku. 1.4. Opći uvjeti prodaje se ne primjenjuju za kupca u slučaju da je isto drugačije definirano u posebnom
ugovoru između prodavatelja i kupca.

1.5. Po zadavanju narudžbe, Kupac će IM-COMP-u dostaviti sve informacije koje su potrebne za sklapanje ugovora. Uz narudžbu, Kupac daje privolu IM-COMP-u za korištenje i obrađivanje osobnih podataka
uključujući OIB za potrebe vlastite evidencije.

2.1. .Kupac šalje IM-COMP-u upit ili narudžbu poštom, faxom ili e-mailom u kojoj navodi podatke o proizvodima, njihovu veličinu, količinu i željeni rok isporuke.

2.2. IM-COMP će obavijestiti Kupca o suglasnosti s datumom isporuke ili s prijedlogom drugog datuma isporuke i poslati službenu ponudu u roku od 3 dana od upita.

2.3.Potvrdu ponude i uvjeta dostave od strane Kupca potrebno je poslati e-poštom.

2.4. Kada je Kupac pravna osoba, ugovor se sastavlja u pisanom obliku. Ukoliko ugovor nije zaključen, poslovni odnos je zaključen u trenutku pismene potvrde ponude i/ili narudžbe.

2.5. Potvrda narudžbe od strane Kupca predstavlja osnovu za IM-COMP da izvrši relevantne narudžbe materijala i proizvede naručene proizvode.

2.6. .Promjena ili otkazivanje narudžbe ne oslobađa Kupca nastalih troškova otkazivanja narudžbe (iznos ovisi o visini nastalih troškova).

2.7. Strane se međusobno slažu da će proizvodi obuhvaćeni narudžbom biti proizvedeni u skladu sa sljedećim EN standardima: EN 1279, EN 12150, EN 12543, EN 1096, EN 1863, EN 14179 i drugim povezanim
standardima.

2.8. IM-COMP se obvezuje isporučiti proizvode pod uvjetima definiranim u ponudi ili cjeniku i sukladno INCOTERMS 2020.

3.1. Ukoliko proizvode nije moguće isporučiti kamionom nosivosti iznad 3,5 t Kupac je dužan o tome obavijestiti IM-COMP.

3.2. Kupac je dužan pri najavi dolaska robe osigurati nesmetan pristup mjestu istovara, osigurati radnu snagu za istovar, kao i pomoćna sredstva potrebna za istovar (kran, teretni lift) te osigurati odgovarajuće dozvole koje bi omogućile dostavu bez kršenja prometnih pravila.

3.3. U trenutku isporuke na odredište, Kupac je dužan istovariti robu s metalnih nosača i iste vratiti po vozaču, ukoliko drukčije nije ugovoreno.

3.4. Kod DAP isporuke, IM-COMP će snositi rizik oštećenja ili gubitka proizvoda u prijevozu sve dok Kupac ne krene s istovarom robe. Kupac snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak predmeta prijevoza od trenutka početka istovara.

3.5. Pod EXW isporukom, Kupac preuzima proizvode vlastitim sredstvima ili transportom preko treće strane. Odgovornost IM-COMP-a prestaje u trenutku utovara istih na vozilo, a odgovornost za štetu ili gubitak proizvoda prelazi na Kupca.

3.6. Nakon istovara robe Kupac je dužan provjeriti jesu li sva stakla uredno isporučena, a potom potpisati odgovarajući dokument da su uredno dovezena.

3.7. Kod privremenog skladištenja na gradilištu ili drugim mjestima potrebno je zaštititi staklo od izravnog sunčevog zračenja. Ukoliko Kupac nema na raspolaganju zatvoren prostor za skladištenje, potrebno je stakla prekriti neprozirnom folijom kako bi se zaštitila od izravnog sunčevog svjetla. IM-COMP neće snositi odgovornost za bilo kakve nedostatke ili nesukladnosti koje proizlaze iz nepravilnog skladištenja.

3.8. IM-COMP garantira da je proizvedena roba bez nedostataka, posebice nedostataka koji se odnose na smjernice i standarde u industriji stakla.

3.9. Odstupanja u dimenzijama, sadržaju, debljini, težini i tonovima boja koja su unutar standardnih tolerancija ne mogu biti predmet reklamacije kupaca.

3.10. IM-COMP ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale neprikladnom ili neprikladnom uporabom, nepravilnom montažom, preinakama ili popravcima, nepravilnim rukovanjem ili redovitim habanjem, kao i nepoštivanjem važećih normi, posebice normi u staklarskoj industriji.

3.11. Kupac može reklamirati proizvod prilikom preuzimanja proizvoda ili najkasnije u roku od 48 sati od dana otpreme i montaže robe. U tom slučaju potrebna je daljnja obrada prigovora prije instalacije ili bilo kakvog korištenja proizvoda od strane Kupca.

3.12. Prilikom isporuke i/ili preuzimanja proizvoda metalni nosači će biti pohranjeni na lokaciji i/ili u prostorijama kupca na razdoblje koje ne prelazi broj dana navedenih u otpremnici. IM-COMP je dužan preuzeti metalne nosače; međutim, Kupac mora omogućiti takvo preuzimanje i dostaviti sve podatke o lokaciji pohranjenih metalnih nosača.

3.13. Potvrda Kupca o primitku proizvoda na otpremnici znači istovremeni primitak metalnih nosača stakla u isto vrijeme.

3.14. Ukoliko Kupac ne vrati nosače u navedenom roku, onemogućuje ili otežava preuzimanje nosača ili se ponaša pasivno u slučaju oštećenja nosača ili njihovog gubitka, IM-COMP ima pravo od Kupca naplatiti iznos od 500,00 EUR po nosaču. Ukoliko se nosač vrati do kraja sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon izdavanja računa za kašnjenje, IM-COMP će izdati odobrenje za izdani račun.

3.15. Vraćanje metalnih nosača nakon već produženog roka ima za posljedicu zadržavanje 100% troška od strane IM-COMP d.o.o. i nemogućnost ispravka izdanog računa. Naplata ugovornog troška ne oslobađa Kupca obveze povrata stalaka. (IM-COMP d.o.o. ostaje pravni vlasnik nosača).

3.16. Kupac može zatražiti posebno pakiranje robe uz nadoplatu prema cjeniku usluge pakiranja kao što je pakiranje u drvene sanduke, „A“ nosače, na euro paleti i pakiranje za pomorski transport.

4.1. Svaka isporuka bit će evidentirana otpremnicom sa specifikacijom isporuke koja će biti temelj za kvantitativni prijem proizvoda i stalaka.

4.2. Kvantitativna i kvalitativna inspekcija će se provesti na mjestu isporuke Kupca (DAP) ili u IM-COMP-u (EXW).

4.3. Isporuka će se smatrati prihvaćenom bez primjedbi na količinu i bez oštećenja po potpisu otpremnice od strane predstavnika Kupca.

4.4. Bilo kakva isporuka proizvoda koja količinski nije u skladu s količinom navedenom na otpremnici treba se prijaviti u samom trenutku primopredaje tako da se napravi bilješka na otpremnici, te pored bilješke obje strane potpišu dokument.

4.5. Kvalitativna inspekcija se provodi prilikom istovara i primopredaje i nakon toga u razdoblju koja traje do njihove montaže; ali ne kasnije od 7 dana od dostave.

5.1. Ugovorne strane zaključenim ugovorom i/ili potvrdom ponude ugovaraju cijenu, dodatne pogodnosti, rabate i druge uvjete prodaje.

5.2. IM-COMP će Kupcu izdati PDV račun najkasnije u roku od 7 dana od dana isporuke. IM-COMP će na svakom računu naznačiti datum i način plaćanja.

5.3. Računi će se izdavati u valuti u skladu s cjenikom ponude. Na cijenu proizvoda dodaje se PDV po važećoj stopi.

5.4. Ako nije drugačije izričito ugovoreno, sve narudžbe se plaćaju u 100% avansu, po potvrdi naloga (ponude/predračuna).

5.5. Za naloge za koje IM-COMP vrši montažu, Kupac je u obvezi platiti minimalno avans u iznosu od 70% ili vrijednost proizvoda te ostatak naloga (ugradnju) platiti pred ili odmah po završetku montaže.

5.6. Obje strane izjavljuju da će Kupac platiti IM-COMP-u iznos za isporučene proizvode do datuma valute navedenog na računu.

5.7. U slučaju kašnjenja plaćanja za dospjele fakture, IM-COMP ima pravo, prema vlastitom nahođenju, obustaviti proizvodnju sljedećih isporuka do primitka uplate i zahtijevati plaćanje unaprijed do 100% daljnjih narudžbi za početak proizvodnje.

5.8. Kašnjenje u plaćanju može uzrokovati produženje daljnjih isporuka, međutim, bez ikakvih negativnih posljedica za dobavljača IM-COMP.

5.9. Nakon plaćanja zakašnjelih iznosa koje plaća Kupac, IM-COMP će nastaviti isporuku proizvoda.

5.10. Proizvodi će ostati u vlasništvu IM-COMP-a do potpunog plaćanja od strane Kupca.

5.11. U slučaju kašnjenja plaćanja dužeg od 14 dana od datuma dospijeća računa, IM-COMP može raskinuti ugovor s trenutnim učinkom.

5.12. U slučaju narudžbi s avansnim plaćanjem, proizvodnja će započeti nakon uplate Kupca i kada je iznos zaprimljen na bankovni račun IM-COMP-a.

5.13. U slučaju narudžbe izvršene s definiranim kreditnim limitom uz osiguranje, proizvodnja će pokrenuta od strane IM-COMP-a po primitku navedenog osiguranja koje daje Kupac.

5.14. Kreditni limit predstavlja zbroj dospjelih i nedospjelih obveza Kupca prema IM-COMP-u, uključujući narudžbe koje su primljene i proslijeđene u proizvodnju (čak i ako nisu fakturirane).

6.1. Rizike od loma i oštećenja proizvoda u slučaju prijevoza, istovara i montaže snosi kupac od trenutka preuzimanja robe, zbog čega je Kupac dužan provjeriti ispravnost proizvoda pri preuzimanju.

6.2. M-COMP garantira da je isporučena roba bez nedostataka, posebice nedostataka koji se tiču smjernica i standarda u staklarstvu.

6.3. Odstupanje u dimenzijama, sadržaju, debljini, težini i tonovima boje koje su u okviru standardnih tolerancija ne mogu biti predmet reklamacije Kupca.

6.4. IM-COMP ne preuzima odgovornost za štete uzrokovane neodgovarajućom ili nepravilnom upotrebom, pogrešnom montažom, preinake ili popravke, pogrešno rukovanje te neusklađenosti sa važećim standardima, posebice sa standardima u staklarstvu.

6.5. IM-COMP ne snosi odgovornost za materijalne treće strane. Odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može dogoditi je ograničena na krajnju nepažnju koju Kupac mora dokazati.

6.6. Reklamacija se može poslati elektroničkim ili pismenim putem najkasnije u roku od 3 dana od uočavanja greške, međutim ne kasnije od 7 dana od datuma predaje robe Kupcu, u suprotnom slijedi gubitak svih prava koje proizlaze iz garancije za fizičke greške proizvoda. U slučaju prihvaćanja ili odbijanja reklamacije, IM-COMP će obavijestiti kupca pisanim ili elektronskim putem. Kvantitativne reklamacije mogu se prijaviti isključivo u roku previđenom prema točki 4.5.

6.7. Kod reklamacije, Kupac mora označiti količine, vrstu proizvoda, broj narudžbe, poziciju te konkretan razlog reklamacije. Reklamacija koja se odnosi na pukotine u proizvodima ili druge materijalne nedostatke pronađene nakon primopredaje ili druge materijalne nedostatke pronađene nakon primopredaje proizvoda Kupcu neće biti prihvaćeni od strane IM-COMP-a osim ako Kupac ne dokaže da se razlog zahtijeva može pripisati krivnji IM-COMP-a, te ako IM-COMP prihvati razloge zahtjeva u pisanom obliku.

6.8. U slučaju zahtjeva za reklamacijom te potrebe za vizualnom inspekcijom, koja će se obaviti prema uputama iz dokumenta „Smjernice za ocjenjivanje vizualne kvalitete stakla u građevinarstvu“, Kupac je dužan pripremiti proizvode kako bi se ista provela. U roku od 7 dana od vizualne inspekcije IM-COMP će obavijestiti Kupca o prihvaćanju zahtjeva ili odbijanju istog.

6.9. U slučaju opravdane reklamacije IM-COMP ima pravo predložiti zamjenu, popravak ili povrat novca.

6.10. IM-COMP će u roku od 14 dana od prijave reklamacije, u slučaju zamjene proizvoda, pokrenuti proizvodnju reklamiranih proizvoda.

6.11. Reklamirani proizvodi se dostavljaju Kupcu bez posebne naknade gdje IM-COMP ne prihvaća troškove koji su dodatno nastali kao što su troškovi montaže, troškovi mehanizacije za montažu, kako je Kupac obavezan pregledati proizvod prije daljnje primjene.

6.12. Ukoliko se reklamacija rješava na način da se proizvod ponovno izrađuje i čije rješenje znatno poskupljuje ponovnu izradu u odnosu na prethodnu isporuku, a isto nije definirano sa Kupcem, Kupac je dužan platiti razliku vrijednosti.

6.13. IM-COMP ne odgovara za nastale štete pri montaži od strane kupca ili trećih osoba, te ovakve reklamacije neće uzeti u razmatranje.

6.14. Kondenzacija na vanjskim površinama izolacijskog stakla se ne prihvaća (prema standardu EN 1279), osim ukoliko dođe do rošenja u međuprostoru u garantnom roku od 5 godina.

7.1. Kupac je dužan prenijeti sve posebne zahtjeve kao što je izloženost proizvoda visokim temperaturama, statičkih ili dinamičkih opterećenja.

7.2. Posebna opterećenja (udari vjetra, klima, progib, mjesto ugradnje, itd.) moraju biti detaljno opisana u zahtjevu za ponudu, kako bi se poduzele posebne mjere za ispravnu konfiguraciju proizvoda, u suprotnom prodavatelj ne preuzima odgovornost za nastale nedostatke i eventualne štete.

8.1. Bilo kakve izmjene ili dopune Uvjeta moraju se izvršiti u pisanom obliku.

8.2. Osim zahtjeva iz ovih Uvjeta, Kupac nema pravo na bilo kakve druge zahtjeve prema IM-COMP-u, ili na bilo kakve druge zahtjeve garancije koje proizlaze iz nedostataka proizvoda ili izgubljenih predmeta (osim onih utvrđenih u Uvjetima), zahtjeve na temelju kašnjenja isporuke proizvoda i zahtjeve na temelju promjene predmeta isporuke, zahtjeve radi smanjenja cijene proizvoda, naknade štete, štete trećim osobama i bilo kakve druge indirektne štete ili izgubljene koristi.

8.3. U odnosu na pitanja koja nisu pokrivena ovim Uvjetima, primijeniti će se trenutni pisani ugovori između stranaka i relevantne odredbe hrvatskog materijalnog prava.

8.4. Prijenos potraživanja, prava i obaveza od strane Kupca (s time i garancije) temeljno na suradnji ugovornih strana u okviru dostave proizvoda IM-COMP-a, prema ovim Uvjetima zahtijeva pisanu suglasnost IM-COMP, inače je nevažeći.

8.5. Opći uvjeti prodaje će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu IM-COMP d.o.o. i na Internet stranici www.imcomp.hr

8.6. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta prodaje ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Čakovcu.

8.7. Odredbe Uvjeta smatrati će se djeljivim i ništetnost ili neprovedivost jedne ili više odredbi neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi. Ako se bilo koja odredba bude smatrala ništetnom, nevažećom ili neprovedenom, ostale odredbe će svejedno ostati u punoj snazi. Umjesto bilo kakve ništetne odredbe, zamjenska odredba će se retroaktivno promijeniti sve u skladu s ciljem i svrhom Uvjeta i/ili Ugovora.